STEPS

Názov v slovenčine:

Posilnenie zapojenia do výskumu v oblasti verejného zdravia
Názov v angličtine: Strengthening Engagement in Public Health Research
Skrátený názov: STEPS
Web-stránka: http://discovery.ucl.ac.uk/1329165/1/STEPS_Report.pdf
Hlavný koordinátori: University College London, EUPHA, Association “Skalbes“
Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
Národný koordinátor: SAVEZ - Zuzana Katreniaková, zk3@netkosice.sk
Trvanie projektu: 01.01.2009 – 30.06.2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavný cieľ:

Projekt STEPS je iniciatíva, ktorá spája mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie a predstaviteľov vlády s cieľom zlepšenia výskumu v oblasti verejného zdravia.
Výsledkom tejto iniciatívy by malo byť popísanie rôznych systémov výskumu v oblasti verejného zdravia vo vybraných krajinách EÚ a poskytnutie rád na zlepšenie výskumu, ktorý by bol založený na potrebách spoločnosti.

Čiastkové ciele:

  • Popísať systémy výskumu a programy v oblasti verejného zdravia v nových členských štátoch EÚ
  • Zlepšiť zaangažovanosť rôznych účastníkov (mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie, vláda) na rozvoji výskumu v oblasti verejného zdravia
  • Podporiť súhrnné vzdelávanie v Európe i v celosvetovom kontexte

Aktivity na dosiahnutie cieľov:

  1. Identifikovanie národných asociácií verejného zdravia a organizácií občianskej spoločnosti v každej z 12 európskych krajín a vybudovanie partnerstva
  2. Uskutočnenie národného workshopu o výskume v oblasti verejného zdravia v každej z účastníckych krajín v marci 2010; účastníkmi stretnutia budú zástupcovia mimovládnych
    organizácií (organizácií občianskej spoločnosti), výskumných inštitúcií, inštitúcií podieľajúcich sa na financovaní výskumu a zástupcovia ministerstva zdravotníctva; spoločné závery workshopu budú súčasťou Národnej správy vypracovanej v národnom a anglickom jazyku
  3. Výsledky z národných workshopov budú prezentované na výročnej konferencii European Public Health Association (EUPHA) v Amsterdame v novembri 2010 a na výročnej konferencii celosvetového fóra WHO pre výskum v oblasti zdravia (WHO Global Forum For Health Research)


STEPS_national_workshop_2010_03_26_en