Členstvo

Členom SAVEZ sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:

  • vyplní a doručí prihlášku za člena asociácie
  • súhlasí so stanovami asociácie
  • zaviaže sa uhrádzať stanovené členské príspevky za každý kalendárny rok, najneskôr do 31.decembra


Asociácia zatiaľ nestanovila výšku členských príspevkov. Tieto sú v súčasnosti dobrovoľné a je ich možné zaslať na nasledovný účet:

Slovenská asociácia verejného zdravia
Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1
Číslo účtu: 2629717163/110

Prihláška za člena:

V zmysle čl. II, bod 1a) Stanov OZ SAVEZ, prihlasujem sa týmto za člena Občianskeho združenia Slovenská asociácia verejného zdravia. Zároveň prehlasujem, že súhlasím so Stanovami OZ SAVEZ a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade s ich obsahom.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: (škola, odbor)
Ak študujete: (plný názov a adresa školy)
Ak pracujete: v prípade Vášho súhlasu (zamestnávateľ, pracovné zaradenie, kontakt na pracovisko - tel/fax, e-mail)
Ovládanie cudzích jazykov: aktívne pasívne
anglický
nemecký
francúzsky
španielsky
ruský
iný

V ktorej z nasledujúcich expertných skupín, by ste mali záujem pôsobiť?
(môžete bližšie špecifikovať)

Expertná skupina   Špecifikácia
Podpora zdravia
Zdravie a závislosti
Nerovnosti v zdraví
Zdravie a kvalita života
Zdravie a životné prostredie
Iné

Do ktorej z nasledujúcich foriem činností SAVEZ, by ste sa mohli zapojiť?

Tematicky orientovaná expertná skupina
Grantové projekty
Pilotné projekty
Poradenstvo a výcvik
Semináre a konferencie
Publikačná činnosť
Osvetová činnosť a informovanie verejnosti
Spolupráca s médiami
Legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravia
Doplnková podnikateľská činnosť

Vaše ďalšie osobné návrhy, pripomienky, odporúčania, súčasné pôsobenie v oblasti verejného zdravia: