Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VEREJNÉHO ZDRAVIA


Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravia (ďalej len "asociácia") je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov na území Slovenskej republiky.
 2. Sídlom združenia je:
        Trieda SNP 3, 040 11 Košice
        tel.: -
        fax: -
 3. Názov združenia v anglickom jazyku je: Slovak Public Health Association. Skratka názvu Slovenskej asociácie verejného zdravia je: SAVEZ
 4. Asociácia je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
 5. Poslanie a cieľ činnosti združenia:

  Poslaním asociácie je prevencia, podpora a ochrana zdravia obyvateľov Slovenska.

 6. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu. v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

  Ciele činnosti:

  1. budovanie národnej multisektorovej strešnej organizácie s horizontálnym prístupom v oblasti verejného zdravia:
   1. spájanie už existujúcich aktivít,
   2. vytváranie siete odborníkov a inštitúcií,
   3. podporovanie interdisciplinárneho prepojenia,
   4. zriadenie platformy pre vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností.
  2. rozvíjanie prepojenia medzi odborníkmi v oblasti verejného zdravia a obyvateľstvom,
  3. sformovanie presvedčivého subjektu ovplyvňujúceho politiku v oblasti verejného zdravia,
  4. rozvoj spolupráce so zahraničnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti verejného zdravia.
         Uvedené ciele budú napĺňané prostredníctvom nasledujúcich foriem činnosti:
   • tematicky orientované skupiny odborníkov,
   • grantové projekty,
   • pilotné projekty,
   • poradenstvo a výcvik,
   • semináre a konferencie,
   • publikačná činnosť,
   • osvetová činnosť a informovanie verejnosti,
   • spolupráca s médiami,
   • pripomienkovanie a príprava návrhov legislatívnych zmien v oblasti verejného zdravia,
   • doplnková podnikateľská činnosť pomáhajúca napĺňať poslanie a dosahovanie cieľov asociácie.

Čl. II

Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá
  1. vyplní a doručí prihlášku za člena asociácie,
  2. súhlasí so stanovami asociácie,
  3. zaviaľe sa uhrádzať stanovené členské príspevky za každý  kalendárny rok, najneskôr do 31. decembra.
 2. Členom združenia môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu čl. II 1a) .
 3.  Asociácia prijme a zapíše do zoznamu členov fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v čl. II, bodoch 1a) a  b) v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej žiadosti.
 4. Členstvo v združení môže byť zrušené:
  1. ak člen asociácie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  2. ak člen asociácie bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin v súvislosti s vykonávaním činnosti v asociácii,
  3. ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé  porušenie povinností člena asociácie,
  4. ak člen dlhodobo neplní požiadavky členstva v organizácii  (napr. neplatí členské príspevky).
 5. Člen asociácie môže zo združenia slobodne vystúpiť. Jeho členstvo zaniká dňom písomného oznámenia o vystúpení.

Čl. III

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen asociácie má právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti asociácie, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov asociácie a byť informovaný o zámeroch a aktivitách asociácie.
 2. Člen asociácie má povinnosť:
  1. dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v asociácii,
  2. dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členov asociácie,
  3. uhradiť v stanovenej lehote schválený členský príspevok.
 3. Člen asociácie môže zo združenia slobodne vystúpiť. Jeho členstvo zaniká dňom písomného oznámenia o vystúpení.

Čl. IV

Orgány združenia

 1. Orgánmi asociácie sú:
  1. zhromaždenie členov asociácie,
  2. správna rada,
  3. dozorná rada.
 2. Zhromaždenie členov asociácie (ďalej len “zhromaždenie”)  je najvyšším orgánom asociácie. Ostatné orgány sú ním volené.
 3. Volebné obdobie orgánov asociácie je trojročné.
 4. Funkcie v orgánoch asociácie sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada nutných výdavkov.

Čl. V

Zhromaždenie členov asociácie

 1. Zhromaždenie členov asociácie zvoláva správna rada spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky, o čom písomne a včas upozorní všetkých členov. Ak o to požiada polovica členov asociácie, správna rada je povinná zvolať zhromaždenie do dvoch mesiacov.
 2. Člen asociácie môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na zhromaždení. Zastúpený člen sa povaľuje za prítomného.
 3. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.
 4. Zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
  1. volí a odvoláva členov správnej rady a ostatných orgánov asociácie a určuje ich počty,
  2. schvaľuje vnútorný, rokovací a volebný poriadok asociácie,
  3. môže rušiť alebo meniť rozhodnutia správnej rady asociácie,
  4. schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť asociácie,
  5. schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch asociácie,
  6. rozhoduje o zmene stanov a zániku prípadne o zlúčení asociácie s iným občianskym združením,
  7. rozhoduje o zriaďovaní skupín expertov asociácie,
  8. rozhoduje o zmene sídla asociácie.
 5. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi asociácie,  pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa čl. II, bodu 1a).

Čl. VI

Správna rada

 1. Správna rada má najmenej 5 členov, vrátane predsedu správnej rady, a riadi činnosť asociácie medzi zhromaždeniami asociácie.
 2. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
 3. Správna rada:
  1. zvoláva zhromaždenie členov asociácie,
  2. rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov asociácie,
  3. spravuje majetok asociácie,
  4. informuje členov o činnosti asociácie,
  5. chráni a presadzuje záujmy členov asociácie.
 4. Správna rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu správnej rady a výkonného riaditeľa asociácie. Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ zastupujú asociáciu navonok a konajú v jej mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami správnej rady a riadia činnosť asociácie. Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ konajú samostatne.
 5. Správna rada sa schádza spravidla trikrát do roka, najmenej však raz ročne. Schôdze správnej rady zvoláva jej predseda alebo výkonný riaditeľ asociácie, ak nie je určené vo vnútornom poriadku asociácie inak.
 6. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého na návrh predsedu volia členovia rady nadpolovičnou väčšinou hlasov zo všetkých členov rady. Rozsah právomocí podpredsedu určí predseda.

Čl. VII

Dozorná rada

 1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí zhromaždenie členov asociácie.
 2. Dozorná rada:
  1. 1. kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia a činnosť správnej rady asociácie. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom asociácie,
  2. dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci asociácie,
  3. kontroluje hospodárenie a účelné využívanie finančných prostriedkov a hmotného majetku asociácie,
  4. volí spomedzi svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady,
  5. je oprávnená požiadať správnu radu o zvolanie zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležiaté  pre samu činnosť asociácie. Ak správna rada nezvolá zhromaždenie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti dozornej rady správnej rade (jej predsedovi  alebo výkonnému riaditeľovi), dozorná rada zvolá zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie zhromaždenia právnou radou.
 3. Dozorná rada zasadá podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne a predkladá každoročne správu o výsledkoch svojej činnosti zhromaždeniu členov asociácie a správnej rade, a to najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

Čl. VIII

Organizačné zloľky

 1. Organizačnými zloľkami združenia sú:
  1. skupiny expertov,
  2. sekretariát.
 2. Asociácia je oprávnená zriaďovať skupiny expertov, v ktorých mene bude konať vedúci príslušnej skupiny. Skupina expertov musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, ľe ide o organizačnú zložku asociácie.
 3. o zriadení skupiny expertov ako aj o vymenovaní vedúceho príslušnej skupiny rozhoduje správna rada asociácie.
 4. Skupiny expertov sú odborným, vedeckým, záujmovým a poradným orgánom asociácie. Sú vytvárané predovšetkým na základe aktuálnej potreby, záujmu a odbornosti členov.
 5. Skupiny expertov :
  1. samostatne riešia stanovené úlohy,
  2. vypracovávajú grantové projekty,
  3. vypracovávajú a prekladajú správy o svojej činnosti, výskumné závery,
  4. pripravujú publikácie, vzdelávacie programy, organizujú semináre, workshopy, konferencie,
  5. podieľajú sa na financovaní činností asociácie.
 6. Hospodárenie a administratívu skupín expertov upravujú ustanovenia vnútorného poriadku asociácie.
 7. Na čele sekretariátu je výkonný riaditeľ asociácie. Rozsah činnosti sekretariátu upravuje vnútorný poriadok asociácie. Pracovno-právne vzťahy pracovníkov sekretariátu asociácie upravujú platné právne normy a predpisy.

Čl. IX

Hospodárenie združenia

 1. Majetok asociácie tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. granty o ktoré sa asociácia uchádza,
  3. dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a zdrojov samospráv,
  4. príjmy z organizovania vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí usporadúvaných v súlade s poslaním a cieľmi činnosti asociácie,
  5. príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej poslanie a ciele asociácie,
  6. dary, príspevky a dotácie právnických a fyzických osôb vrátane dedičstva,
  7. príjmy z verejných zbierok,
  8. úroky z peňaľných vkladov v bankách,
  9. príjmy z vykonávania hospodárskej, výskumnej alebo vzdelávacej či inej činnosti vykonávanej v súlade s poslaním a cieľmi asociácie,
  10. iné zdroje pochádzajúce z činnosti asociácie, vykonávanej  v súlade s právnymi predpismi.
 2. Príjmy a výdavky, účtovníctvo, rozpočet a výročnú správu  upravuje vnútorný poriadok asociácie.
 3. Asociácia je nezisková organizácia. v prípade, ľe by vznikol zisk z niektorých jej činností, bude použitý len na základné ciele asociácie, na humanitárne a charitatívne účely.

Čl. X

Zánik združenia

 1. Asociácia zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení.
 2. Pri zániku asociácie sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený správnou radou asociácie. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba - člen asociácie.
 3. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov asociácie v pomere,  ktorý určí zhromaždenie členov asociácie.
 4. Asociácia zaniká ku dňu výmazu z registra združení na Ministerstve vnútra SR.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 1. Podrobnosti o organizácii asociácie upravuje vnútorný poriadok asociácie.
 2. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.

Čl. XII

Prechodné ustanovenia

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie asociácie automaticky stávajú členmi asociácie. Takisto sú povinní:
  1. oznámiť verejnosti vznik asociácie spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov,
  2. zvolať zhromaždenie členov asociácie do troch mesiacov odo dňa registrácie asociácie.
 2. Členovia prípravného výboru sa do konania zhromaždenia členov asociácie stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie končí dňom konania zhromaždenia členov asociácie.
 3. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov asociácie v pomere, ktorý určí zhromaždenie členov asociácie.
 4. Asociácia zaniká ku dňu výmazu z registra združení na Ministerstve vnútra SR.

v Košiciach dňa 19. mája 2003