O nás

Slovenská asociácia verejného zdravia je mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy European Public Health Association (EUPHA) a Open Society Institute (OSI). Od novembra 2003 je SAVEZ členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council (2 reprezentanti) a EUPHA International Scientific Committee (1 reprezentant). Poslaním asociácie je prevencia, podpora a ochrana zdravia obyvatežov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu. V oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.


Cieľmi sú:

 1. budovanie národnej multisektorovej strešnej organizácie s horizontálnym prístupom v oblasti verejného zdravia:
  • spájanie už existujúcich aktivít
  • vytváranie siete odborníkov a inštitúcií
  • podporovanie interdisciplinárneho prepojenia
  • zriadenie platformy pre vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností
 2. rozvíjanie prepojenia medzi odborníkmi v oblasti verejného zdravia a obyvateľstvom 
 3. sformovanie presvedčivého subjektu ovplyvňujúceho politiku v oblasti verejného zdravia
 4. rozvoj spolupráce so zahraničnými organizáciami a inątitúciami pôsobiacimi v oblasti verejného zdravia