HealthPRO-Elderly

Názov v slovenčine: Na dôkazoch založené determinanty, neropríručky podpory zdravia starších ľudí: sociálne vnosť a udržateľnosť
Názov v angličtine: Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability
Skrátený názov: HealthPRO-Elderly
Web-stránka: www.healthproelderly.com
Hlavný koordinátor: Austrian Red Cross, Viedeň, Rakúsko – Charlotte Strümpel, www.redcross.at
Zúčastnené krajiny: Česká republika, Grécko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Národný koordinátor: SAVEZ - Zuzana Katreniaková
Trvanie projektu: 01.04.2006 – 31.12.2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavný cieľ:

Zvýšenie podpory zdravia starších ľudí prostredníctvom vypracovania na dôkazoch založených príručiek, ktoré poskytnú odporúčania pre profesionálov pôsobiacich v oblasti podpory zdravia na európskej, národnej a lokálnej úrovni.

Čiastkové všeobecné ciele:

 • Zvýšenie podpory zdravia starších ľudí
 • Vypracovanie na dôkazoch založených príručiek pre profesionálov
 • Identifikovanie kritérií pre implementáciu trvalo udržateľných projektov podpory zdravia pre starších ľudí
 • Využitie interdisciplinárneho prístupu
 • Identifikovanie modelov s trvalo udržateľným prístupom, ktorý kladie dôraz na sociálno-ekonomické determinanty, determinanty prostredia a životného štýlu

Čiastkové špecifické ciele:

 • Sumarizovanie poznatkov z literatúry
 • Vytvorenie slovníka základných pojmov
 • Vytvorenie kritérií pre výber efektívnych modelov (programov, projektov) dobrej praxe
 • Zozbieranie modelov podpory zdravia starších ľudí a výber modelov dobrej praxe na vyhodnocovanie
 • Informovanie a upriamenie pozornosti odborníkov a politikov EÚ na problematiku starnutia populácie
 • Vytvorenie príručiek s odporúčaniami pre trvalo udržateľné projekty podpory zdravia starších ľudí

Základné fázy projektu:

 1. literárny prehľad
 2. zozbieranie modelových programov a projektov podpory zdravia starších ľudí
 3. vyhodnocovanie modelov dobrej praxe
 4. medzinárodná konferencia
 5. vydanie príručiek

National_report1_Slovakia

National_Evaluation_Report_SK_final