SPHERE

Názov v slovenčine: Posilnenie výskumu v oblasti verejného zdravia v Európe
Názov v angličtine: Strengthening Public Health Research in Europe
Skrátený názov: SPHERE
Web-stránka: http://www.ucl.ac.uk/public-health/sphere
Hlavný koordinátor: University College London, Londýn, Veľká Británia – Mark McCarthy
Zúčastnené krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia
Národný koordinátor: SAVEZ – Gabriel Guliš, ggulis@health.sdu.dk
Trvanie projektu: január 2005 - december 2007

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavný cieľ:

V súčasnosti existujú v Európe dva významné systémy financovania výskumu vo verejnom zdravotníctve, ktoré sú riadené Európskou úniou. Rámcové programy, ktoré patria do kompetencie Direktorátu pre vedu a výskum sú viac zamerané na základný výskum a grantové výzvy v rámci Programu verejneho zdravotníctva Európskej komisie, ktoré sú riadené Direktorátom pre ochranu spotrebiteľa a verejné zdravie, sa zameriavajú viac na implementáciu výsledkov výskumu. Projekt SPHERE sa usiluje o získanie kompletného prehľadu o výskume vo verejnom zdravotníctve v Európe a jeho prioritách z rôznych pohľadov.

Projekt je realizovaný v spolupráci 22 Európskych expertov z oblasti verejného zdravotníctva z 15 členských štátov EÚ. V rámci projektu je študovaná literatúra vo viacerých jazykoch, sú zbierané údaje cestou dotazníkových prieskumov, uskutočňujú sa diskusie s vedúcimi pracovníkmi politickej sféry a verejného zdravotníctva na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt zbiera informácie aj o výskume v oblasti verejného zdravotníctva v Severnej Amerike, ako aj nových nezávislých štátov (Rusko a bývalé krajiny Sovietskeho zväzu). Metodika a výsledky projektu sú prezentované odbornému fóru v rámci výročných konferencií European Public Health Association (EUPHA).

Základné pracovné balíčky projektu:

 • Prieskum v rámci asociácií verejného zdravotníctva v Európe
 • Prieskum medzi Ministerstvami zdravotníctva a Európskymi agentúrami
 • Prieskum literatúry v angličtine
 • Prieskum literatúry vo francúzštine
 • Medzinárodné inštitúcie
 • Pohľad verejnosti (mimovládnych organizácií) – SAVEZ spoluzodpovedný za riešenie
 • Vzdelávanie>
 • Medzinárodné poradenstvo
 • Pristupujúce krajiny
 • Služby zdravotníctva
 • Environmentálne zdravie
 • Genetická epidemiológia
 • Manažment v zdravotníctve
 • Podpora zdravia
 • Kontrola infekčnych ochorení