SAVEZ konferencia 2004

"Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR"

1. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou
21. - 23. október 2004, Košice, Slovenská republika

Cieľ konferencie:

Za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a komunít prezentovať súčasný stav vzdelávania, výskumu a praxe verejného zdravotníctva na Slovensku.
Vytvoriť priestor pre hľadanie nových možností a perspektív interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti verejného zdravotníctva v SR.