SAVEZ konferencia 2009

"Zdravie vo všetkých politikách"

3. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou

21. - 22. máj 2009, Košice, Slovenská republika

Cieľ konferencie:
Zdravie vo všetkých politikách – hlavná téma 3. konferencie SAVEZ zdôrazňuje skutočnosť, že zdravie je výsledkom mnohých rozhodnutí uskutočnených aj nad rámec zdravotnej starostlivosti. Zdravie je vytvárané v prostredí nášho každodenného života a je podmienené takými faktormi ako životný štýl, vzdelanie a gramotnosť, príjem a spoločenské postavenie, pracovné podmienky, sociálne a fyzické prostredie.
Hlavným cieľom konferencie je predstaviť a diskutovať o tých determinantoch zdravia, ktoré vplývajú na zdravie populácie a sú regulované inými sektormi ako sektorom zdravotníctva. Konferencia by zároveň chcela prispieť k zlepšeniu komunikácie sektoru zdravotníctva s inými sektormi a podporiť také smery ich vzájomnej spolupráce, ktoré prispejú k zlepšeniu zdravia populácie.

SAVEZ_2009_zbornik_prispevkov
SAVEZ_2009_zbornik_abstraktov
SAVEZ_2009_druha_informacia

SAVEZ_2009_prva_informacia